Bestuur

Het bestuur van O.K.K. wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigers uit de verschillende commissies.

Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB wordt democratisch gekozen tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV). Na drie jaar is een bestuurslid weer herkiesbaar.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Algemeen lid
Technisch lid

Eric Fickel | voorzitter@okk-ouderkerk.nl 
Ingrid van Dommele | secretariaat@okk-ouderkerk.nl
Arnout van Meijeren | penningmeester@okk-ouderkerk.nl

Johan Goudriaan
Anna van Baren

Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand. In de vakantiemaanden wat minder, maar andere momenten soms vaker als de aandacht of een beslissing van het bestuur vereist is.

Momenteel heeft O.K.K. een interim bestuur en wordt de organisatiestructuur herzien. Wij zoeken dan ook naar een nieuwe voorzitter en penningmeester, die de club voor een termijn van drie jaar willen leiden. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met de secretaris!

Vertrouwenscontactpersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld die onafhankelijk is van leiding en bestuur van OKK. Zo biedt het leden en ouders de mogelijkheid om melding te maken van gesignaleerde of ondervonden misstanden, machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie, anoniem voor leiding en bestuur.

Margit Verdoold | margitverdoold@hotmail.com

Ledenadministratie
De ledenadministratie verwerkt alle in- en uitschrijvingen in het ledenbestand. Ieder kwartaal vormt de bijgewerkte administratie de basis voor het innen van de contributie. Klik hier voor meer informatie over ons lidmaatschap.

Ingrid van Dommele | ledenadministratie@okk-ouderkerk.nl

Commissies
O.K.K. heeft een aantal commissies. Vertegenwoordigers hieruit overleggen met en brengen verslag uit aan het bestuur.